Molinia a . 'Karl Foerster', Pijpestrootje

Printen
Een groen siergrasje wordt 100cm hoog en bloeit in augustus-september.
Molinia_a_.__Kar_4a854749b6647.jpgMolinia_a_.__Kar_4a854749b6647.jpg
Verkoopprijs: 1,70 €
Verkoopprijs zonder BTW: 1,60 €
Bedrag BTW0,10 €